Algemene voorwaarden & Privacy beleid

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Mooi Met Mila en een cliënt waarop Schoonheidssalon Mooi Met Mila deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Mooi Met Mila zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Mooi Met Mila is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Mooi Met Mila zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Mooi Met Mila te melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Mooi Met Mila het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Schoonheidssalon Mooi Met Mila moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

Schoonheidssalon Mooi Met Mila vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten het bedrag contant of met pin te voldoen.

6. Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Mooi Met Mila is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Mooi Met Mila is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

Schoonheidssalon Mooi Met Mila is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Mooi Met Mila.

Schoonheidssalon Mooi Met Mila moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Mooi Met Mila de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon Mooi Met Mila het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Indien Schoonheidssalon Mooi Met Mila en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

Schoonheidssalon Mooi Met Mila geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

Deze garantie vervalt indien, indien:

De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Specialisatie

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.

De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Mooi Met Mila.

De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Mooi Met Mila zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.

Schoonheidssalon Mooi Met Mila is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

10. Beschadiging en/of diefstal

Schoonheidssalon Mooi Met Mila heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Schoonheidssalon Mooi Met Mila meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Mooi Met Mila het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Bij Schoonheidssalon Mooi Met Mila wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Mooi Met Mila en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Mooi Met Mila.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. Ze zijn gedeponeerd onder nummer 68841418 U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken